مدل دو برار- سری 1700

مدل می سی نو- سری 1700

مدل آلاداغ- سری 1700

مدل دونفره- سری 1700